پارسیان صنعت

ارزش های سازمانی

ما در شرکت پارسیان صنعت ، برآنیم تا مدیریت ارزش‌محور به عنوان مبناي تدوين سياست‌های خرد و کلان قرار گيرد. معتقدیم با این رویکرد ، سازمان قادر است با تكيه بر این ارزش‌ها، شيوه‌ي تعامل صحیح با كلیه ذینفعان خود و مباني تصميم‌گيري‌ها را مشخص نمايد مبانی ارزشی ما در پارسیان صنعت ، بر پایه…