رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه

رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه
مهندس محمدرضا کریمی نسب