رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه

رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه
مهندس محمد رضا کریمی نسب