رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه

This post is also available in: enEnglish

رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه
مهندس محمد رضا کریمی نسب