عضو هیئت مدیره و مدیر طراحی/ مهندسی

عضو هیئت مدیره و مدیر طراحی/ مهندسی مهندس بهروز عالمی