رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه پارسیان صنعت

رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه پارسیان صنعت مهندس محمد رضا کریمی نسب