رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه پارسیان صنعت

رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه مهندس محمد رضا کریمی نسب